Privacy Policy

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door NV EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0782.601.344   (hierna “Casino Middelkerke”), die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijkomend aan het verwerken en opslaan van de op de voorzijde van dit document vermelde persoonsgegevens, is Casino Middelkerke in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om een afschrift te maken van uw identiteitskaart.  Daarnaast kan Casino Middelkerke tevens foto’s of camerabeelden maken en informatie verzamelen over uw spelvoorkeuren en bestedingspatronen.  Tot slot kan Casino Middelkerke ook informatie verzamelen over incidenten die zich mogelijk tijdens een vorig bezoek zouden hebben voorgedaan (bv. dronkenschap, vals spel of agressie).

 Casino Middelkerke verwerkt deze persoonsgegevens om:

– Te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot haar verplichtingen inzake de controle van uitgesloten personen en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering;

– De veiligheid van haar personeel en klanten te kunnen garanderen;

– U toegang te verlenen tot en toe te laten gebruik te maken van de diensten aangeboden door Casino Middelkerke;

– U per email, SMS of post te informeren over diensten, acties of evenementen georganiseerd door Casino Middelkerke, voor zover nodig met uw toestemming;

– U per email, SMS of post op gepersonaliseerde wijze te informeren over specifieke diensten, acties of evenementen die u volgens Casino Middelkerke zouden kunnen interesseren op basis van een geautomatiseerde verwerking van de over u verzamelde persoonsgegevens (bv. spelvoorkeuren en bestedingspatronen), voor zover u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven door uw emailadres en/of GSM nummer op te geven.

– U per email of SMS verjaardagswensen te versturen, voor zover u uw emailadres en/of GSM nummer hebt opgegeven.  Aangezien dit binnen het normale verwachtingspatroon valt van onze klanten en hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan uw privacybescherming, meent Casino Middelkerke een gerechtvaardigd belang te hebben om dit te doen;

– Op sociale media verslag uit te brengen over acties en evenementen georganiseerd door Casino Middelkerke.  Aangezien dit binnen het normale verwachtingspatroon valt van onze klanten en hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan uw privacybescherming, meent Casino Middelkerke een gerechtvaardigd belang te hebben om dit te doen.  Wij zullen echter geen gerichte foto’s van u maken en/of publiceren zonder uw toestemming.

Gelieve er rekening mee te houden dat Casino Middelkerke u mogelijk geen toegang kan verlenen of geen gebruik kan laten maken van de integraliteit van de door haar aangeboden diensten indien u nalaat de gevraagde en/of wettelijk verplichte persoonsgegevens te verstrekken.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door Casino Middelkerke met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld.

In het kader van haar activiteiten kan Casino Middelkerke uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde vennootschappen of aan dienstverleners die bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren in opdracht van Casino Middelkerke.  Daarnaast kan Casino Middelkerke genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden (bv. bevoegde instanties of andere casino’s) ingevolge een wettelijke verplichting, om fraude te kunnen opsporen en tegen te gaan of om haar belangen en die van haar medewerkers veilig te stellen.  Casino Middelkerke zal uw persoonsgegevens niet doorsturen naar landen buiten de EER zonder passende waarborgen te nemen.

Behoudens in geval Casino Middelkerke wettelijk verplicht zou zijn uw gegevens langer of korter te bewaren, bewaart Casino Middelkerke uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 10 jaar.

U heeft het recht om Casino Middelkerke toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, alsook om deze persoonsgegevens te corrigeren indien uw persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig zouden zijn.  Daarnaast heeft u het recht om onder welbepaalde omstandigheden de verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en het recht om uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.  Casino Middelkerke zal mogelijk slechts gedeeltelijk gevolg kunnen geven aan uw verzoek, gelet op haar wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren.  Tot slot heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming voor een verwerking terug te trekken (voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zou zijn op uw toestemming) of om u uit te schrijven van onze communicatie.

Indien u meer informatie wenst te bekomen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Casino Middelkerke, of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan u zich per e-mail wenden tot marketing@belcasinos.com. U kan tevens een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) indien u niet tevreden bent over de manier waarop Casino Middelkerke uw persoonsgegevens zou verwerken.